Interview Result

स्थायी नियुक्तिको लागि  सिफारिश 

 

प्रतिक्षासूची योग्यताक्रमका उम्मेदवार भीमराज उप्रेती लाई स्थायी नियुक्ति बुझ्न आउने बारे नेपाल टेलिभिजनको सूचना  " Download

 

प्रतिक्षासूची योग्यताक्रमका उम्मेदवार सरोज महर्जनलाई स्थायी नियुक्ति बुझ्न आउने बारे नेपाल टेलिभिजनको सूचना  " Download"

 

बिज्ञापन नं. १/०७२-७३ प्राविधिक सेवा, समाचार समूह,  ६ तह, समाचार सम्पादक "Download"

 

बिज्ञापन नं. २/०७२-७३ प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह,  ६ तह, प्रशासन अधिकृत " Download "

 

बिज्ञापन नं. ३/०७२-७३ प्राविधिक सेवा, कार्यक्रम समूह, छायांकन/प्रकाश उपसमूह, ६ तह, क्यामराम्यान " Download"

 

बिज्ञापन नं. ५/०७२-७३ प्रशासन सेवा, आर्थिक प्रशासन समूह, ५ तह, बरिष्ट सहायक लेखा " Download "

 

विज्ञापन न‌‍ ६/०७२–७३ प्राविधिक सेवा, कार्यक्रम समूह, छायांकन/प्रकाश उपसमूह, ५ तह बरिष्ट सहायक क्यामराम्यान " Download"

 

विज्ञापन नं. ८/०७२-७३ प्राविधिक सेवा, अपरेशन समूह, दृश्य सम्पादन उपसमूह, ५ तह, बरिष्ठ सहायक दृश्य सम्पादक " Download "

 

विज्ञापन नं. ९/०७२-७३ प्राविधिक सेवा ,प्राविधिक विविध समूह ५ तह,बरिष्ठसहायक कम्प्यूटर अपरेटर  " Download"

 

बिज्ञापन नं.  ११/०७२-७३  प्रशासन सेवा,  आर्थिक प्रशासन समूह,  ४ तह,  सहायक लेखा   " Download "

 

बिज्ञापन नं.  १२/०७२-७३  प्रशासन सेवा,  प्रशासन समूह,  ४ तह,  सहायक प्रशासन  Download "

 

बिज्ञापन नं.  ०४/०७२-७३  प्राविधिक सेवा, इञ्जिनियिरिङ समूह, इइक उपसमूह  ५ तह,  वरिष्ठ सहायक प्राविधिक  " Download "

 

बिज्ञापन नं.  ०७/०७२-७३  प्राविधिक सेवा, कार्यक्रम समूह, ध्वनि उपसमूह  ५ तह,  वरिष्ठ सहायक ध्वनि नियन्त्रक " Download "

 

बिज्ञापन नं.  १०/०७२-७३  प्राविधिक सेवा, इञ्जिनियिरिङ समूह, इइक उपसमूह  ४ तह,  सहायक प्राविधिक " Download "

 

 

NTV Special

Public Corner:

Description:

Upload File :

Poll