NTV Rate Card

नेपाल टेलिभिजन राष्ट्रिय प्रसारणमा आर्थिक बर्ष २०७३।७४ को लागि तपशिल वमोजिम कार्यक्रम प्रायोजन, समय बिक्री,  बिभिन्न समाचार प्रायोजन तथा समाचार समय विक्री, विज्ञापन  समय प्याकेज र प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि  शिलवन्दी बोलपत्र आह्वान  Download

NTV Special

Public Corner:

Description:

Upload File :

Poll